Odjel za ekonomiju

Prijavljivanje teme završnog i diplomskog rada!

Prema odredbama Pravilnika o završnom radu/Pravilnika o diplomskom radu (čl.6 i čl.8) tema završnog/diplomskog rada prijavljuje se najkasnije do 31. ožujka 2015. godine.

Prema Odluci odjela ukinuta su komentorstva na diplomskim radovima.