Odjel za ekonomiju

Konačna rang lista (na temelju rezultata razredbenog postupka)

Privremena rang lista kandidata za upis u 1. godinu izvanrednog preddiplomskog studija Menadžmenta za akad. god. 2017./2018.

Konačna rang lista za upis u 1. godinu izvanrednog preddiplomskog studija Menadžmenta za akad. god. 2017./2018.

 

UPISI:
Pristupnici za prvu godinu izvanrednog studija upisuju se na izvanredni studij na temelju rezultata razredbenog postupka  i to:
a) pristupnici iznad crte, podvučene ispod rednog broja i imena pristupnika kojim se iscrpljuje kvota za izvanredni studij na temelju rezultata razredbenog postupka, upisuju se u propisanom roku,
b) pristupnici ispod crte, podvučene ispod rednog broja i imena pristupnika kojim se iscrpljuje kvota za upis na izvanredni studij na temelju rezultata razredbenog postupka, upisuju se u propisano vrijeme, na temelju prozivke, na nepopunjena mjesta (ako ih ima), do popunjenja upisne kvote za upis na temelju rezultata razredbenog postupka. Prioritet upisa imaju pristupnici s višim mjestom (višim brojem bodova) na rang listi.

_____________________________________________________
Upisi u prvu godinu izvanrednog jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Menadžmenta u ljetnom roku obavljat će se od konačnosti rang liste do 17. 7. 2017.
Pristupnici koji su iznad crte podvučene ispod rednog broja i imena pristupnika kojim se iscrpljuje upisna kvota na temelju rezultata razredbenog postupka upisuju se izravno s rang liste, u okviru odobrene kvote, od konačnosti rang liste do 14. 7. 2017., radnim danom od 9 do 12 sati i od 13 do 15 sati, u tajništvu Odjela.
Pristupnici koji su ispod crte podvučene ispod rednog broja i imena pristupnika kojim se iscrpljuje upisna kvota na temelju rezultata razredbenog postupka, upisuju se izravno s rang liste, u okviru odobrene kvote, 17. 7. 2017.u 9 sati (na temelju prozivke), u tajništvu Odjela.
Ako neki pristupnik ostvari potpuno istu bodovnu vrijednost (cijeli broj i eventualne decimale) kao onaj pristupnik čijim se rednim brojem na rang listi iscrpljuje odobrena kvota, taj pristupnik ("ispod crte") stječe pravo upisa. Ovaj pristupnik ili pristupnici povećavaju upisnu kvotu samo u slučaju da se prije njih upisao puni broj pristupnika iz odobrene kvote (da nitko nije odustao).
Pristupnici koji se ne upišu u ljetnom roku, gube pravo upisa u tom roku.
Ako nakon zaključenja ljetnog roka bude ispisa sa studija, tako upražnjena mjesta popunit će se u jesenskom roku.

_____________________________________________

Dokumentacija za upis:

Na upis treba doći pristupnik ili njegov punomoćnik (punomoć se ovjerava kod javnog bilježnika) te priložiti izvorne dokumente:

a) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu,

b) rodni list (hrvatski državljani),

c) svjedodžbu o položenoj državnoj maturi (učenici koji su 2010., 2011., 2012., 2013. ili 2014. i 2015. završili gimnaziju),

d) potvrdu o položenom ispitu iz izbornog predmeta (učenici koji su 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. ili 2015. završili gimnaziju),

e) svjedodžbu o završnom ispitu / radu i potvrdu o položenim ispitima obveznoga i izbornoga dijela državne mature (učenici koji su 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. ili 2015. završili strukovne škole),

f) svjedodžbu o završnom ispitu / radu (učenici koji su završili srednje obrazovanje prije 2010., a nisu polagali državnu maturu),

g) svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju,

h) dokaz o kupnji indeksa u iznosu 120,00 kn (student dobiva svoj indeks pri upisu),

i) dvije fotografije (4x6 cm),

j) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (hrvatski državljani),

k) dokaz o uplati troškova upisa i osiguranja za zimski semestar studija te za izradu studentske iskaznice (x-ica) u iznosu 150,00 kn (bez izrade x-ice ukoliko je već posjeduje 100,00 kn),

l) dokaz o uplati troškova troška indeksa u iznosu 120,00 kn.

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Odjel za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Zagreb, Donje Svetice 38), inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i školske svjedodžbe stečene u inozemstvu.

PRISTUPNICI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU - uplaćuju školarinu za zimski semestar akad. god. 2017./2018. u iznosu od 2.750,00 kuna uz obvezu uplate druge rate u istom iznosu (2.750,00 kuna) najkasnije do upisa u ljetni semestar akad. god. 2017./2018.

Uplatnice se uzimaju u tajništvu Odjela za ekonomiju.